Menu

Điều hành công việc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website Trường TH Hoàng Hoa Thám?

Giao diện đẹp.

Nội dung phong phú.

Cập nhật thông tin nhanh.

Bình thường.

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 385

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6798

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1003592

Liên kết
Trang nhất » Tin Tức » Chuyên môn- Nghiệp vụ

HƯỚNG DẪN THI ĐUA CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

Thứ năm - 09/05/2013 20:20
HƯỚNG DẪN THI ĐUA CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

HƯỚNG DẪN THI ĐUA CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM

Hướng dẫn xét thi đua năm học 2012-2013

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 507/SGDĐT-VP
V/v: Hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm học 2012-2013.

Quảng Nam, ngày 07 tháng 5  năm 2013
 
          Kính gửi:
                        - Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở;
                       - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
                       - Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT;
                       - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN.
 
          Để thực hiện việc xét thi đua khen thưởng năm học 2012-2013 theo đúng các quy định mới của Trung ương, của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tiến hành xét thi đua khen thưởng, năm học 2012-2013, cụ thể như sau:
          I. Những căn cứ để thực hiện công tác thi đua khen thưởng
          - Luật Thi đua, Khen thưởng (năm 2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (năm 2005);
          - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
          - Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/7/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
          - Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
          - Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, ban hành theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.
         - Công văn số 459/BTĐKT-NV ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam V/v phân bổ Cờ, Bằng khen năm 2011 cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
          - Hướng dẫn số 391/HD-SNV, ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
         - Hướng dẫn số 359/HD-SNV, ngày 26/4/2013 của Sở Nội vụ về Hướng dẫn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam.
          II. Các quy định về xét thi đua, khen thưởng
          1. Đối với các trường THPT, PTDTNT và các trung tâm GDTX, trung tâm GDTX-HN (gọi tắt là các đơn vị trực thuộc Sở)
          1.1. Xét danh hiệu thi đua cuối năm học
1.1.1. Danh hiệu thi đua tập thể
- Danh hiệu thi đua tập thể gồm: Tập thể Lao động tiên tiến (Giám đốc Sở công nhận), Tập thể Lao động xuất sắc (Chủ tịch UBND tỉnh công nhận), Cờ thi đua của tỉnh, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Cờ thi đua của Chính phủ.
          -  Xét đúng tiêu chuẩn của danh hiệu đã được quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, Quyết định 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 và Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011.
          1.1.2. Danh hiệu thi đua cá nhân
          - Danh hiệu thi đua cá nhân gồm: Lao động tiến tiến, CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ toàn quốc.
- Việc xét danh hiệu thi đua phải tuân theo quy định sau:
+ Có đăng ký danh hiệu đầu năm học mới được xét danh hiệu đó.
+ Xét đúng tiêu chuẩn của danh hiệu đã được quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Thông tư 02/2011/TT-BNV.
+ Cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua phải được Hội đồng Thi đua đơn vị bỏ phiếu tán thành và phải đạt trên 1/2 số phiếu so với số thành viên có tên trong quyết định thành lập Hội đồng Thi đua. Nếu số phiếu chỉ đạt đúng 1/2 thì quyết định của Chủ tịch Hội đồng Thi đua là quyết định cuối cùng (trình đề nghị công nhận danh hiệu hoặc không trình).
+ Việc lập danh sách đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cần được sắp theo thứ tự ưu tiên căn cứ số phiếu bầu từ cao xuống thấp. Nếu trùng số phiếu thì căn cứ đóng góp của từng cá nhân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua của đơn vị quyết định việc sắp xếp ưu tiên từ trên xuống dưới cho những cá nhân này.
+ Danh hiệu Lao động tiên tiến:
Xét cho cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Điều 24, Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BNV.
+ Danh hiệu CSTĐ cơ sở:
Cá nhân được đưa vào danh sách đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở phải được đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và bắt buộc phải có SKKN hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, viết đề án ..., đã được Hội đồng Thẩm định SKKN xếp loại A đối với SKKN (1 SKKN chỉ dùng để xét cho 1 cá nhân); có quyết định của cấp thẩm quyền công nhận đề tài NCKH loại Khá trở lên; đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai. Riêng việc thành lập Hội đồng Thẩm định SKKN, Giám đốc Sở ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập và tổ chức chấm chọn theo Công văn hướng dẫn số 675/SGD&ĐT ngày 18/3/2008 và Công văn số 3848/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2012 của Sở GD&ĐT. SKKN của các cá nhân đề nghị xét công nhận CSTĐ cơ sở phải gửi về Sở GD&ĐT (01 bản, kèm theo phiếu điểm, đánh giá tác dụng và phạm vi áp dụng của đề tài).
Về số lượng đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở:
* Nếu đơn vị đủ điều kiện đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong năm học thì tỷ lệ CSTĐ cơ sở đề nghị Sở xét công nhận không vượt quá 50% số cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.
Ví dụ: Trường THPT A có tất cả 100 CB, GV, NV đã đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học, đang đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến là 80 người, thì trong số 80 người này, xét đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở không vượt quá 40 người.
* Nếu đơn vị đủ điều kiện đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến trong năm học thì tỷ lệ CSTĐ cơ sở đề nghị Sở xét công nhận không vượt quá 40% số cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.
* Nếu đơn vị không đủ điều kiện đề nghị công nhận các danh hiệu trên của tập thể thì tỷ lệ CSTĐ cơ sở đề nghị Sở xét công nhận không vượt quá 20% số cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị.
+ Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh:
Cá nhân đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có đủ các điều kiện quy định tại Điều 10, Quy chế về công tác thi đua khen thưởng, ban hành theo QĐ số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Với các điều kiện trên, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để xét đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Số cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh không vượt quá 10% so với số cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở của đơn vị.
+ Danh hiệu CSTĐ toàn quốc:
Xét theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư hướng dẫn số 02/2011/TT-BNV.
1.2. Xét, đề nghị các hình thức khen thưởng
+ Khen bậc cao (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng...)
Căn cứ thành tích thực tế, tiêu biểu của cá nhân và tập thể để xét đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Các đơn vị lưu ý về tính tiêu biểu trong thi đua cần được biểu hiện qua thành tích cụ thể.
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở 5 năm liên tục, đã được tặng 01 Bằng khen của tỉnh hoặc Bộ..., như vậy, về tiêu chuẩn, ông A đủ điều kiện cơ bản để xét đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhưng tính tiêu biểu chưa cao (5 năm đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở liên tục nhưng chưa có lần nào được tặng danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; cần có số Bằng khen của tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể trung ương nhiều hơn 01 bằng...). Những trường hợp tính tiêu biểu chưa cao, đơn vị cần xem xét lại, chưa nên đề nghị cấp trên khen thưởng.
Đơn vị được khen thưởng thành tích hằng năm thì thủ trưởng đơn vị mới được xét khen thưởng thành tích hằng năm, mức khen thưởng của thủ trưởng đơn vị thấp hơn hoặc bằng mức khen thưởng của đơn vị.
+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã định lượng cho toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam 38 Bằng khen (26 cá nhân, 12 tập thể), vì vậy đề nghị các đơn vị trực thuộc cần cân nhắc kỹ khi đề nghị tặng Bằng khen của Bộ, nếu cá nhân hoặc tập thể chưa thật sự tiêu biểu xuất sắc thì không nên đề nghị.
Mỗi đơn vị chỉ được đề nghị tối đa 01 Bằng khen tập thể hoặc 01 Bằng khen cho cá nhân. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trong tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của ngành sẽ xét chọn lại đúng số lượng Bằng khen Bộ GD&ĐT đã quy định.
+ Bằng khen của UBND tỉnh:
(Xem Công văn số 459/BTĐKT-NV để xét đề nghị khen thưởng).
Những tập thể và cá nhân năm học trước đã được UBND tỉnh hoặc Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen thì năm học này không được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ hoặc tỉnh vì chưa đủ điều kiện theo quy định của các văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng hiện hành.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở:
- Đối với tập thể: Sở chỉ tặng Giấy khen đối với các đơn vị có đề nghị, tập thể phải đạt Tập thể Lao động tiên tiến hoặc Tập thể Lao động xuất sắc, chưa được đề nghị hình thức khen thưởng khác trong năm học.
- Đối với cá nhân: Sở chỉ xét tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn tại mục 3.1 khoản 3 điều 19 tại Quy chế công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh. Mỗi đơn vị chỉ được đề nghị tối đa 5% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, CSTĐ cơ sở của đơn vị để Giám đốc Sở tặng Giấy khen.
Những tập thể và cá nhân được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành đề nghị các cấp tặng Bằng khen nhưng không được xét thì Sở sẽ tặng Giấy khen.
2. Đối với khối các phòng GD&ĐT
          Theo công văn số 359/HD-SNV ngày 26/4/2013 của Sở Nội vụ về Hướng dẫn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam, năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ xét khen thưởng và trình UBND tỉnh khen thưởng một số danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố như sau:
    - Xét tặng Giấy khen của giám đốc Sở và xét đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.
  - Xét trình UBND tỉnh tặng Cờ cho 02 phòng giáo dục dẫn đầu khối thi đua (đồng bằng, miền núi), tặng Cờ thi đua dẫn đầu mỗi cấp học trong toàn tỉnh.
  - Xét trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại.
           Một số quy định xét, đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
+ Giấy khen của Giám đốc Sở:
- Mỗi huyện, thành phố xét chọn 02 cá nhân và 01 tập thể tiêu biểu cho mỗi cấp học (MN, TH, THCS) để đề nghị Giám đốc Sở khen (không trùng danh sách với các hình thức khen thưởng khác).
+ Bằng khen của Bộ GD&ĐT:
Mỗi phòng GD&ĐT chỉ đề nghị nhiều nhất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để Sở xét chọn đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Những đơn vị đề nghị quá số lượng trên thì Sở sẽ không đưa vào danh sách bình chọn.
+ Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT, Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh:
Trên cơ sở đề nghị của các Phòng, Sở sẽ xét chọn đơn vị dẫn đầu theo từng cấp học trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh, Bộ Giáo dục tặng Cờ dẫn đầu khối. Căn cứ kết quả thẩm định bảng tự đánh giá xếp loại của đơn vị, Sở sẽ xét chọn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị dẫn đầu khối Phòng Giáo dục ở 2 cụm đồng bằng và miền núi.
+Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương, Bằng khen Thủ tướng.
      - Các Phòng GD&ĐT căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định để bình xét và tham mưu UBND huyện, thành phố lập thủ tục, nộp hồ sơ đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương, Bằng khen Thủ tướng về Sở đúng thời gian quy định. Trên cơ sở đó, Sở xét và đề nghị UBND tỉnh xét và đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân.
3. Việc chấm chọn SKKN cuối năm học:
Vẫn tiến hành như các năm học trước và thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 675/SGD&ĐT ngày 18/3/2008 của Sở GD&ĐT và Công văn số 3848/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2012 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn viết và đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm, tuy nhiên do những quy định về thời gian xét thi đua khen thưởng của tỉnh năm nay sớm hơn so với các năm trước, vì vậy yêu cầu các đơn vị cần tiến hành triển khai khẩn trương, tích cực và chấm chọn nghiêm túc, chặt chẽ hơn.
Các SKKN liên quan đến cá nhân đề nghị xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ toàn quốc: gửi về Sở 02 bản kèm theo đĩa CD và 02 Phiếu đánh giá xếp loại sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân.
III. Quy định về hồ sơ thi đua khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tập thể, cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải có báo cáo thành tích. Báo cáo thành tích phải thực hiện đúng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/7/2012 của Chính phủ và hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh công bố. (có  các mẫu báo cáo thành tích kèm theo)
- Số lượng các lọai hồ sơ như sau: Huân chương các loại: 05 bộ; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 04 bộ; Cờ thi đua Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Bộ: 04 bộ; Cờ thi đua UBND tỉnh, tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen UBND tỉnh: 03 bộ.
Lưu ý:  
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu và hình thức của các tập thể phải kèm giấy xác nhận của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh, xuất sắc; quyết định công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt (nếu có các tổ chức trên).
- Báo cáo thành tích Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải ghi rõ nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp mới; bản phôto giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm kể cả năm đề nghị.
- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân thuộc các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố phải có văn bản hiệp y trước khi nộp về Sở GD&ĐT xét và trình UBND tỉnh khen thưởng.
+ Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Cờ và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Bộ GD&ĐT kèm theo bản tóm tắt thành tích và gửi file văn bản về Thi đua - Khen thưởng Sở.
2. Hồ sơ Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, năm 2013
         Các đơn vị căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" để thiết lập hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương năm 2013.
         Đối với cá nhân ngoài ngành Giáo dục, do số lượng phân bổ hằng năm quá ít (toàn tỉnh chỉ xét 20 cá nhân), do vậy, cần phải xét lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu để đề nghị. Nếu đơn vị đề nghị có từ 2 cá nhân trở lên thì danh sách phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
          3. Hồ sơ của các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT gửi về Sở: (có các mẫu Biên bản, Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng kèm theo)
- Tờ trình (Đối với khối Phòng GD&ĐT: Giấy khen Giám đốc Sở, Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ GD&ĐT do Phòng GD&ĐT đề nghị; Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen thủ tướng, Huân chương các loại do UBND huyện, thành phố đề nghị).
- Biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
- Các danh sách đề nghị khen thưởng theo các mẫu.
- Báo cáo thành tích của cá nhân và tập thể (số lượng từng loại đã quy định trên).
- SKKN và Phiếu chấm điểm, xếp loại SKKN của các cá nhân khối các đơn vị trực thuộc đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở.
4. Thời gian nộp các loại hồ sơ thi đua khen thưởng:
a. Sáng kiến kinh nghiệm:
Hạn cuối nộp SKKN năm học 2012-2013 của các cá nhân có đăng ký và đề nghị xét CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ toàn quốc (được HĐKH phòng GD&ĐT, trường THPT, trường PTDTNT hoặc TTGDTX, TTGDTX-HN xếp loại A) về Văn phòng Sở là ngày 24/5/2013 (nộp trực tiếp).
b. Hồ sơ thi đua, khen thưởng của năm học 2012-2013:
Hạn cuối nộp về Văn phòng Sở các loại hồ sơ thi đua khen thưởng, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" là ngày 15/6/2013 (nộp trực tiếp).
Các loại hồ sơ thi đua đề nghị tặng thưởng (vừa gửi bằng văn bản giấy + đĩa CD) nộp trực tiếp cho đ/c Phạm Minh Thành, CV Văn phòng Sở; đồng thời gửi qua kênh điều hành của Sở theo 2 địa chỉ: Phó Chánh Văn phòng Thi đua khen thưởng .
Văn phòng Sở sẽ trả lại cho đơn vị những hồ sơ không đúng theo quy định của Công văn hướng dẫn này.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc bình xét, thiết lập hồ sơ và nộp hồ sơ thi đua khen thưởng. Nếu có những vướng mắc xin liên hệ số máy  0914.978.797 (ông Thành) để trao đổi thêm./.   
                                          
Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (để thực hiện);                                                                             (đã ký)
- Lưu: VT, VP.                                                                                    
  Nguyễn Tấn Thắng
 
 
 
 
 
 
 
  UBND (huyện,  thành phố)
Mẫu 1-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
 
............., ngày..... tháng ...... năm 2013
 
BIÊN BẢN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012 - 2013
(Trích)
 
Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ...., vào lúc .... giờ .... tại ...................................
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Phòng GD&ĐT .........  (theo Quyết định số ..../QĐ-PGD&ĐT ngày .... tháng .... năm .... của Trưởng phòng GD&ĐT ...) đã tiến hành họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013
Thành phần tham dự: (ghi rõ số người trong QĐ và số người  tham dự).
Chủ trì: Ông (Bà):................................................... Chức vụ: ..............................
Thư ký: Ông (Bà): .................................................................................................
Sau khi nghe Thường trực Thi đua - Khen thưởng của Phòng báo cáo kết quả xét thi đua, khen thưởng ở cơ sở; căn cứ các hồ sơ đăng ký thi đua và hồ sơ đề nghị hiện có, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Phòng GD&ĐT.................. phân tích, xét thi đua, khen thưởng cho các cá nhân và tập thể, bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét, công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng như sau:
     A. Đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học:
           I. Tập thể:
1. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ: ........... tập thể;
2. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT: ........... tập thể;
3. Cờ thi đua của UBND tỉnh: ............ tập thể;
(Danh sách đính kèm - Mẫu 3-1)
     B. Đề nghị khen thưởng trong năm học:
            I. Tập thể:
            1. Bằng khen của Bộ GD&ĐT               : .............. tập thể;
            2. Giấy khen của Giám đốc Sở              : ............... tập thể.
(Danh sách đính kèm - Mẫu 4-1)
II. Cá nhân:
            1. Bằng khen của Bộ GD&ĐT                 : .............. người;
            2 Giấy khen của Giám đốc Sở                 : ............. người.
(Danh sách đính kèm - Mẫu 5-1)
Cuộc họp kết thúc lúc ......... giờ ......... ngày........tháng .......năm 2013.
 
Thư ký:                                                         TM. Hội đồng TĐ-KT
    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 

Mẫu 2-1
 
  UBND (huyện, thành phố) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         PHÒNG GD&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: ........../TTr-GDĐT
  
 
............., ngày..... tháng ...... năm 2013
 
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng
năm học 2012 - 2013
--------
 
          Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT Quảng Nam.
 
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và các văn bản hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng hiện hành;
- Căn cứ thành tích của các cá nhân, tập thể và Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT huyện  (thành phố) ............... ngày ........ tháng .......... năm 20..........
Nay Phòng GD&ĐT  huyện  (thành phố) ............... kính trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT Quảng Nam xét, đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm học 2012 - 2013.
(Các danh sách, Bản hiệp y và Biên bản đính kèm).
Kính trình./.
 
   Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để trình);
- UBND huyện (thành phố).... (để báo cáo);                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Lưu: VT, VP.
 
 
 
 
 


Mẫu 3-1
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT  TẶNG CỜ THI ĐUA, NĂM HỌC 2012-2013 PHÒNG GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO .................................
(Kèm theo Tờ trình số: ........../TTr-GDĐT  ngày ......... tháng ......... năm..........
Bản hiệp y và Biên bản xét thi đua khen thưởng ngày....... tháng ........ năm.........)
 
 
TT TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU Số phiếu Ghi chú
1 Trường ................ Cờ thi đua... ....../.....  
2 Trường ................ Cờ thi đua... ...../.....  
3 Trường ................ Cờ thi đua... ...../.....  
... ... ... ...../.....  
 
Tổng cộng danh sách này có: ......   tập thể được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua. Trong đó:
+ Cờ thi đua Chính phủ có: .............. tập thể.
+ Cờ thi đua Bộ GD&ĐT : ............. tập thể;
+ Cờ thi đua UBND tỉnh : ............. tập thể;
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu 4-1
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2012-2013 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................................             
(Kèm theo Tờ trình số: ........../TTr-GD&ĐT  ngày ......... tháng ......... năm..........
Bản hiệp y và Biên bản xét thi đua khen thưởng ngày....... tháng ........ năm.........)
 
 KHỐI STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Số phiếu đề nghị của Hội đồng TĐ-KT Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mầm non 1 Trường MN........... Bằng khen của Bộ GD&ĐT ....../.....  
2 Trường MG........... Giấy khen của Giám đốc Sở ...../.....  
.... ...................... .................. ...../.....  
Tiểu học 1 Trường TH ............... Bằng khen của Bộ GD&ĐT ...../.....  
2 Trường TH................ Giấy khen của Giám đốc Sở ....../.....  
.... ...................... ................. ...../.....  
THCS 1 Trường THCS........... Bằng khen của Bộ GD&ĐT ...../.....  
2 Trường THCS........... Giấy khen của Giám đốc Sở ....../.....  
.... ...................... ................. ...../.....  
 
Tổng cộng danh sách này có: ......   tập thể được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong đó:
+ Bằng khen của Bộ GD&ĐT              :  có .............. đơn vị.
+ Giấy khen của Giám đốc Sở             :  có ……….. đơn vị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu 5-1
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP KHEN THƯỞNG - NĂM HỌC 2012-2013 PHÒNG GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO .................................
(Kèm theo Tờ trình Số: ........../TTr-GDĐT  ngày ......... tháng ......... năm..........
Bản hiệp y và Biên bản xét thi đua khen thưởng ngày....... tháng ........ năm.........)
 
 
TT  
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Số phiếu
đề nghị của HĐTĐ-KT
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Ông Nguyễn Văn A Giáo viên Trường THCS ................. Bằng khen Bộ GD&ĐT ..../....
2 Bà Lê Thị B Hiệu trưởng Trường MN............. Bằng khen Bộ GD&ĐT ...../....
3 ............ ................... ................ ...../....
4 Ông Trần Thanh C Tổ trưởng chuyên môn TrườngTHCS ............. Giấy khen của Giám đốc Sở ...../....
5 Bà Phan Thị Thanh D Nhân viên Trường TH...................... Giấy khen của Giám đốc Sở ..../....
………………… ………… ............................ ...../....
 
Tổng cộng danh sách này có: ......  cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong đó:
          + Bằng khen của Bộ GD&ĐT có               : .............. người;  
          + Giấy khen của Giám đốc  Sở                   : ……….. người.
 
 
 
 
 


Mẫu 1-2
  

  SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường (Trung tâm):.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

............., ngày..... tháng ...... năm 2013
 
BIÊN BẢN XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012 - 2013
(Trích)
 
Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ...., vào lúc .... giờ .... tại .........................
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường (Trung tâm) ..........  (theo Quyết định số ..../QĐ.... ngày .... tháng .... năm .... của ........) đã tiến hành họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2012- 2013.
Thành phần tham dự: (ghi rõ số người trong QĐ và số người  tham dự).
Chủ trì: Ông (Bà):................................................... Chức vụ: ....................
Thư ký: Ông (Bà): ......................................................................................
Sau khi  phân tích, xem xét thành tích của tập thể và cá nhân trong đơn vị,  căn cứ các hồ sơ đăng ký thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường (Trung tâm)................. tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét, công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng như sau:
     A. Đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học:
           I. Tập thể:
          Trường (Trung tâm) đề nghị công nhận danh hiệu: ................................
II. Cá nhân:
1. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:.............. người. (Mẫu 3-2 kèm theo)
2. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: ................ người. (Mẫu 3-2 kèm theo)
3. Chiến sĩ thi đua cơ sở    : ................ người; (Mẫu 6-2 kèm theo)
4. Lao động tiên tiến          : ............... người. (Mẫu 6-2 kèm theo)
 
     B. Đề nghị khen thưởng trong năm học:
          I. Tập thể:
Trường (Trung tâm) đề nghị hình thức khen thưởng: ...............................
II. Cá nhân:
1. Huân chương lao động hạng..............  : ........... người;
          2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  : ............. người;
          3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT                 : .............. người;
          4. Bằng khen của UBND tỉnh                  : ............. người;
          5. Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT : ............. người.
(Danh sách đính kèm - Mẫu 4-2)
Cuộc họp kết thúc lúc ......... giờ ......... ngày........tháng .......năm 2013
 
Thư ký:                                                         TM. Hội đồng TĐ-KT
    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
Mẫu 2-2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường (Trung tâm):.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: ........../TTr-.........
 

............., ngày..... tháng ...... năm 2013
 
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng
năm học 2012 - 2013
----------
- Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và các văn bản hướng dẫn xét thi đua , khen thưởng hiện hành;
- Căn cứ thành tích của các cá nhân, tập thể và Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường (Trung tâm)...............
 ............... ngày ........ tháng .......... năm 2013.
Nay Trường (Trung tâm).................. kính trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT Quảng Nam xét, đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm học 2012 - 2013.
(Các danh sách và Biên bản xét thi đua, khen thưởng đính kèm).
Kính trình./.
 
   Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để trình);
- Lưu: VT, VP.                                                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Mẫu 3-2
  

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013
(Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh)
 
Trường (Trung tâm):..................................................................................
(Kèm theo Tờ trình số: ........../TTr-         ngày ......... tháng ......... năm..........
và Biên bản xét thi đua khen thưởng ngày....... tháng ........ năm.........)
 
TT  
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
 
TÊN ĐỀ TÀI SKKN
ĐƯỢC XẾP LOẠI A Ở CƠ SỞ NĂM HỌC 2012-2013
Xếp loại SKKN cấp tỉnh Năm học được xếp loại SKKN Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012-2013 Số phiếu tán thành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Ông Nguyễn Văn A Giáo viên   A 2011 - 2012 CSTĐ toàn quốc ..../....
2 Bà Lê Thị B Tổ trưởng chuyên môn   B 2010 - 2011 CSTĐ cấp tỉnh ..../....
3 Ông Trần Văn C Nhân viên   B 2012 - 2013 CSTĐ cấp tỉnh ..../....
4 Ông Phan Thanh D Phó Hiệu trưởng   ... ...... CSTĐ cấp tỉnh ..../....
.... ............ ............   ... ...... CSTĐ cấp tỉnh ..../....
 
Tổng cộng danh sách này có: ......  cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua. Trong đó:
+ CSTĐ toàn quốc có    : .............. người;
          + CSTĐ cấp tỉnh có       : .............. người.
-------------------------------
Ghi chú:     (5),(6) Ghi trong 3 năm tính từ năm đề nghị trở về trước đối với Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.            
(8) Ghi số phiếu tán thành trên tổng số người có tên trong quyết định và xếp theo thứ tự ưu tiên theo số phiếu tán thành.
 
 
 
 
 
 

Mẫu 4-2
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG  NĂM HỌC 2012-2013
 
Trường (Trung tâm):......................................................................................             
(Kèm theo Tờ trình Số: ........../TTr-.........  ngày ......... tháng ......... năm..........
và Biên bản xét thi đua khen thưởng ngày....... tháng ........ năm.........)
 
TT  
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG Số phiếu
đề nghị của HĐTĐ-KT
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Ông Nguyễn Văn A Giáo viên Huân chương lao động hạng ..... ...../....
2 Bà Lê Thị B Hiệu trưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ...../....
3 Ông Trần Thanh C Tổ trưởng chuyên môn Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ...../....
4 Bà Phan Thị Thanh D Nhân viên Bằng khen Bộ GD&ĐT ..../....
5 Ông Trần Thanh E Phó Hiệu trưởng Bằng khen UBND tỉnh ...../....
6 Bà Lê Thị F Giáo viên Giấy khen của Giám đốc Sở ...../....
………………… …………. ...../....
 
Tổng cộng danh sách này có: ......  cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong đó:
+ Huân chương lao động hạng ..............có: .............. người;
          + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có: .............. người;
          + Bằng khen của Bộ GD&ĐT có               : .............. người;
          + Bằng khen của UBND tỉnh có                 : .............. người.
          + Giấy khen của Giám đốc Sở có              : ............... người.                 
 
 
 
 
 


Mẫu 5-2
PHIẾU TÍN NHIỆM XÉT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ(Dành cho Hội đồng sư phạm nhà trường)
 
Trường (Trung tâm) ......................................................   Năm học 2012-2013
(Đánh dấu X vào một trong hai ô Đồng ý hoặc Không đồng ý đối với mỗi cá nhân có tên trong danh sách - Không ghi thêm tên người khác vào phiếu này)
 
TT GT Họ và tên Chức vụ Đồng ý Không đồng ý
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
...          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 

Mẫu 6-2
 
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2012-2013
 
Trường (Trung tâm) ..................................................................................
 
 
TT GT  
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ Đề nghị công nhận
danh hiệu thi đua
năm học 2012-2013
     1.   Ông Nguyễn Văn A Tổ trưởng chuyên môn CSTĐ cơ sở
     2.   Bà  Lê Thị B Giáo viên CSTĐ cơ sở
     3.   Ông Trần Thanh C Giáo viên CSTĐ cơ sở
     4.   Phan Thị Thanh D Giáo viên CSTĐ cơ sở
     5.   Ông Trần Thanh E Tổ trưởng chuyên môn CSTĐ cơ sở
     6.   Lê Thị F Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
     7.   Ông Dương Văn L Phó Hiệu trưởng Lao động tiên tiến
     8.   Ông Trương Công V Nhân viên Lao động tiên tiến
     9.   ... .............. ............. ................
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
21.          
22.          
23.          
24.          
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
31.          
 
Ấn định danh sách này có ....... cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua./.
MỘT SỐ MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh ban hành)1
Mẫu số 01 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen Bộ GD&ĐT đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác
Mẫu số 02 Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Bộ GD&ĐT đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác
Mẫu số 03 Báo cáo thành tích đề nghị  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Mẫu số 04 Báo cáo thành tích đề nghị Cờ Thi đua xuất sắc của  UBND tỉnh
Mẫu số 5A Báo cáo thành tích đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở cho Tập thể
Mẫu số 5B Báo cáo thành tích đề nghị Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở cho Cá nhân
Mẫu số 06 Báo cáo thành tích đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc
 
1 Thể thức và kỹ thuật trình bày của các mẫu báo cáo trong Phụ lục này phải được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 01
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
  Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
   
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).
4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …
6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.
7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
 
 
 
 

 
 
Mẫu 1B
 
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Trường ................., huyện (thành phố), tỉnh Quảng Nam
Đề nghị khen tặng ....................................

 
 
 
I. Sơ lược thành tích của đơn vị:
1. Đặc điểm tình hình:
- Trường ....
- Địa chỉ (số nhà, đường phố, thôn, xã, huyện ..., tỉnh Quảng Nam). Điện thoại cơ quan: 0510...
- Quá trình thành lập: Thành lập năm ......, theo Quyết định số: ......
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:
+ Tổng số cán bộ, công nhân viên: .......... người (trong đó: Giáo viên:......; CBQL: ..........; nhân viên: ..........). Trình độ chuyên môn đạt chuẩn:   .......%, trong đó trên chuẩn: ..........%
+ Số lớp:........ . Cụ thể các khối: ......... Tổng số học sinh toàn trường: ......
+ Chi bộ: Có ......... đảng viên, trực thuộc Đảng bộ: ......
+ Đoàn TNCSHCM: Có ...... đoàn viên;
+ Công đoàn: Có ......... đoàn viên.
- Nêu đặc điểm nổi bật của trường (khoảng 8 đến 10 dòng)
- Thuận lợi:
- Khó khăn: (nêu ngắn gọn khoảng 10 dòng.
2. Chức năng nhiệm vụ:
(Nêu tóm tắt chức năng nhiệm vụ của trường, khoảng 5 dòng).
II. Thành tích đạt được:
1. Báo cáo tóm tắt thành tích từ năm học .......  đến năm học .......:
(Báo cáo tóm tắt thành tích 3 năm học trước thời điểm xét).
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
a. Phát triển số lượng:
(Nêu rõ quá trình phát triển số lượng của trường cụ thể qua từng năm học, tỷ lệ huy động các khối lớp hàng năm - khoảng 10 đến 15 dòng)
b. Chất lượng giáo dục:
(Nêu rõ quá trình áp dụng các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục qua các năm học và kết quả giáo dục các mặt qua từng năm (có thể lập bảng); phần này khoảng 2/3 trang A4)
c. Kết quả triển khai các chương trình giáo dục khác (ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, những chương trình khác...)
(Nêu cụ thể từng hoạt động và kết quả của nó qua các năm học, khoảng 1/2 trang A4).
d. Kết quả và biện pháp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học:
(Nêu cụ thể các giải pháp và kết quả cụ thể của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học trong 3 năm học qua. Nếu có website riêng thì nêu rõ tên miền, thời gian hòa mạng và hiệu quả hoạt động. Phần này khoảng 15 dòng).
đ. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ và giáo viên:
(Nêu rõ quá trình phấn đấu của trường, kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, có số liệu minh họa cụ thể qua 3 năm gần đây. Phần này khoảng 15 dòng).
e. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học:
(Nêu rõ quá trình xây dựng CSVC của nhà trường phục vụ dạy và học trong thời gian qua. Chú trọng báo cáo kết quả vận động xã hội hóa của nhà trường, có số liệu cụ thể để chứng minh. Phần này khoảng 15 đến 20 dòng).
g. Công tác quản lý:
(Nêu tóm tắt công tác quản lý của nhà trường qua các mặt:
+ Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục;
+ Chỉ đạo, vận động xây dựng CSVC;
+ Đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm;
+ Công tác kiểm tra nội bộ trường học;
+ Các hoạt động quản lý khác:
Phần này khoảng 1/2 trang A4).
2. Những biện pháp tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua của đơn vị và kết quả:
(Nêu tóm tắt các giải pháp, biện pháp, sáng kiến của đơn vị đã thực hiện nhằm đạt được thành tích; các phong trào thi đua được đơn vị thực hiện trong các năm học qua và kết quả. Phần này khoảng 20 dòng)
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(Nêu tóm tắt các nhiệm vụ khác mà đơn vị đã thực hiện và kết quả của nó; nêu bật thành tích của Chi bộ, ĐoànThanh niên, Công đoàn... trong 3 năm qua và các danh hiệu đạt được. Phần này khoảng 20 dòng).
4. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến:
(Nêu tóm tắt phương hướng, nhiệm vụ nhà trường trong thời gian đến. Phần này khoảng 15 dòng).
III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
1. Về Đảng:
2. Về Công đoàn:
3. Về Đoàn TNCSHCM:
4. Chính quyền:
(Nêu cụ thể từng năm học, thành tích được ghi nhận qua từng năm; các Bằng khen, Giấy chứng nhận danh hiệu theo quyết định nào, ai cấp? số QĐ, ngày tháng năm ra quyết định...)
------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:
- Các cá nhân, đơn vị viết Báo cáo tóm tắt thành tích theo 2 mẫu 2A và 2B nêu trên, không ký và đóng dấu. Không thay đổi kiểu chữ và định dạng trang, không đóng khung.
- Nếu cá nhân hoặc đơn vị đề nghị xét tặng Huân chương Lao động các hạng thì báo cáo tóm tắt thành tích 5 năm trước thời điểm đề nghị.
- Nếu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc thì báo cáo tóm tắt thành tích 6 năm trước thời điểm đề nghị.
- Nếu tập thể đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ thì báo cáo tóm tắt thành tích 1 năm trước thời điểm đề nghị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 02
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
  Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán3:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân4:
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
 
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.
2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.
3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).
4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số HS, hạnh kiểm và kết quả học tập; số HS giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …
5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen Thủ tướng Chính phủ v.v…
- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;
+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.
- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
 

Mẫu 2A
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCHNguyễn Văn A, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện B,
 tỉnh Quảng Nam
Đề nghị khen tặng ........................................

 
 
 
I. Sơ lược lý lịch:
          Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Quê quán:
Nơi thường trú:
Đơn vị công tác:
Chức vụ hiện nay:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Ngày vào Đảng:
Đảng viên chính thức:
* Quá trình công tác:
- Ngày tham gia cách mạng:
- Từ ........ đến .......: làm gì? Ở đâu;
- Từ ........ đến .......: làm gì? Ở đâu;
......
* Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ:
+ Thuận lợi:
+ Khó khăn:
(Nêu khoảng 10 dòng).
 
II. Thành tích đạt được:
          1. Tóm tắt thành tích của trường:
          (Nêu tóm tắt thành tích của trường khoảng 15 dòng)
          2. Thành tích cá nhân đạt được:
          a) Về công tác tổ chức, quản lý điều hành:
          (Nếu là cán bộ quản lý: Phần này cần nêu rõ chức năng nhiệm vụ và thành tích quản lý điều hành đơn vị của cá nhân, khoảng 20 dòng.
Nếu là giáo viên, nhân viên: thay phần a) này bằng tiêu đề: Về tinh thần trách nhiệm đối với nhà trường)
b) Về công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học:
(Nêu tóm tắt các thành tích trong chuyên môn, nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, giải pháp của cá nhân đã áp dụng có hiệu quả trong 5 năm học qua. Phần này khoảng 15 dòng).
c) Về đạo đức, lối sống:
(Nêu khoảng 15 dòng).
d) Về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:
(Nêu khoảng 15 dòng).
đ) Về các hoạt động khác:
(Nêu khoảng 10 dòng).
 
III. Kết quả khen thưởng của cá nhân qua các năm:
          * Cấp cơ sở:
          (Liệt kê theo thứ tự từng năm trong 5 năm gần nhất, kể cả năm đang xét; Quyết định công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở:  số, ngày tháng năm...của ...)
          * Cấp tỉnh, Bộ:
          + Các danh hiệu thi đua:
          + Hình thức khen thưởng:
          (Liệt kê các quyết định về danh hiệu thi đua cấp tỉnh; các bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ, ngành, đoàn thể trung ương cấp cho cá nhân trong 5 năm qua.
 
                                                                                           Họ và tên
 
 
 
---------------------------------
          Xem thêm Ghi chú ở cuối mẫu 1B.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

Mẫu số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  ..............., ngày …. tháng … năm …..
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH


 
 
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân1:
 III - Sáng kiến kinh nghiệm:
1. Tên sáng kiến/giải pháp/đề án, thời gian, kèm theo quyết định cấp có thẩm quyền công nhận ..............................................................................................
2. Mô tả sáng kiến/giải pháp/đề án: 
          a) Thuyết minh tính mới:.................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
          b) Khả năng, phạm vi áp dụng: ......................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
c) Hiệu quả kinh tế - xã hội:............................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG2
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
 
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 03 năm. Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số HS, hạnh kiểm và kết quả học tập; số HS giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …
2 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

Mẫu số 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  ............., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH
-----------------------------------

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, địa phương và cả nước1.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước2.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể3.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG4
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 01 năm.nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước, ví dụ:
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
2 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …
3 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.
4 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
                                                   
 
 
 
 
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

Mẫu số 5A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  ............., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

-----------------------------


(ĐỐI VỚI TẬP THỂ)
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, địa phương và cả nước1.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước2.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể3.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG4
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 02 năm.nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước, ví dụ:
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
2 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …
3 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.
4 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
 
 
 
 

Mẫu số 5B
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
  ..............., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

-----------------------------


(ĐỐI VỚI CÁ NHÂN)
 
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:
- Quê quán:
- Trú quán:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
2. Thành tích đạt được của cá nhân1:
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG2
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
 
[1] Báo cáo thành tích 02 năm. Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).
- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.
- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …
2 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 06
ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
  ............., ngày …. tháng … năm …..
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

-----------------------------
Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;
- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị, địa phương và cả nước1.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước2.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể3.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG4
1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     
     
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)
____________
[1] Báo cáo thành tích 02 năm. Nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước, ví dụ:
- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…
- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).
2 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …
3 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.
4 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/

Đăng nhập thành viên

Liên kết - Điều hành

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Đang cập nhật........

Văn bản - Kế hoạch

Tam Kỳ